ما ""مرد"" هستیم ! دستانمان ازتو زبرتر و پهن تر است ! صورتمان ته ریشی دارد !!! گاهی دلگیر از بی وفایی ها اما دلمان دریاست... جای گریه کردن به بالکن میرویم و آب و هوایی عوض می کنیم ... ... ... ما با همان دستان پهن و زبر تو را نوازش می کنیم !!! دریایی از گرفتاری هم باشیم ولی... با همان صورت ناصاف و ناملایم تو را می بوسیم و نوازشت می کنیم... تو آرام شوی !!!! آنقدر ما را نا....مرد ""نخوان"" !!! آنقدر پول و ماشین و ثروتمان را ""نسنج"" فقط به ما ""دلت"" را بده تا زمین و زمان را برایت بدوزیم فقط با ما ""رو راست باش"" تا دنیا را به پایت بریزیم