گاه می اندیشم،چنان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم، همین مرا بس که کوچه ای داشته باشم و باران... و انسان هایی در زندگیم باشند که زلال تر از باران هستند... (شاملو)