📚@sokhanann📚
به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد.

آنها گفتند :

مشکل تو هست و به ما ربطی ندارد!

ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزیذ...

از مرغ برایش سوپ درست کردند!

گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند!

نهایتا زن تلف شد.

گاو را برای مراسم ترحیم کشتند ودر این مدت...

موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد و

به مشکلی که به دیگران ربطی نداشت فکر می کرد.

📚@sokhanann📚