گاه در تک تک ذرات وجودم

نبونت را حس میکنم نبودنی که مردن را آرزو میکند

نبودنی که دنیا را برایم بی ارزش که نه غیر قابل تحمل می کند

کاش میتوانستم بدی هایت ا به دل بگیرم 

کاش میتوانستم متنفر باشم