شاید هیچ روزی به سردی روز جدایی نباشه

من این روز رو در برهنه ترین تارخ زندگیم

در سرد ترین و تلخ ترین شهر زمین تجربه کردم

شاید هیچ چیز مثل بی وفایی نتونه قلب ادما رو سرد کنه