چرا اونکه عاشقتره بیشتر میبازه

بیشتر ضربه می خوره بیشتر تنهاست

چرا اونی که بیشتر از همه بهش خوبی میکنیم بیشتر از همه بهمون بدی میکنه