سلمان دوستان امیدوارم مرا به جمع پر مهرتان بپزیرید

شاید بتوانیم دوستیهایمان را بزرگتر و عمیقتر کنیم