روز مرد میتونه یاداور امام اولمون باشه

میتونه یاداور عظمت مردی و مردانگی باشه

برای من علاوه بر اینها میتونه یاداور تمام

دردها و غصه ها و عرق ریختن های پدری باشه

که هیچ وقت فرست نداشت بچه باشه حتی فرصت جونی نداشت

پدری که اگه سواد نداشت ولی من تو دانشگاه حرفاشو از زبون استادامون شنیدم

دربرخورد با دوستام به حرفاش رسیدم

در معاملع با دنیا به حرفاش رسیدم

پدرم دوستت دارم

روزت مبارک