بد ترین درد در زندگی مردن نیست

پنهان گردن قلبی است

که به فجیع ترین شکل ممکن شکسته است