اگر میدانستی که چقدر دوستت دارم

هرگز برای امدنت باران را بهانه نمی کردی

........رنگین کمان من

به تو عادت دارم مثل پروانه به اتش

مثل عابد به عبادت

و تو هر لحظه که از من دوری

من به ویرانگری فاصله می اندیشم

1-روی خوش ویزای ورود به کشور دلهاست

2-نگرانی هرگز از غصه ی فردا نمیکاهد

بلکه فقط شادی امروز را از بین میبرد

3-خدا کند روزهای غفلتت ما از شبهای غیبت او طولانی تر نباشد(مطهری)

دوست واقعی کسی است که دست تو را بگیرد و قلبت را لمس کند