عیب ''از اینجاست که من '' آنچه هستم '' را با '' آنچه باید باشم '' اشتباه می کنم
،خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،در حالیکه آنچه هستم نباید باشم