گرگها هرگز گریه نمی کنند اما....

گاهی که عرصه ی زندگی بر انان تنگ میشود

بر فراز بلند تری قله ها

دردناک ترین زوزه هارا

سر میدهند