دو چیز هیچگاه از یاد ادم نمی رود

1روزهای خوب

2دوستای خوب

ویک چیز هیچگاه از دل ادم نمی رود

روزای خوبی که با دوستای خوب گذشت

خیام اگر زباده مستی خوش باش

با ماه رخی اگر نشستی خوش باش

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش