بدون اراده متولد می شویم

با حیرت زندگی میکنیم

و سپس با حیرت می میمیریم٠٩٣۶٠٠٠٢۵٢٣

اگر خواستی ارزشت را نزد خدا بدانی

نگاه کن ببین ارزش خدا نزد تو به هنگام گناه

چقدر است

در عمق ...

چشمان زیبای تو مفهومیست

به نام عشق که در

قلبت نهفته....٠٩٣۶٠٠٠۴٨٣٩

نازنین تر زتو کس نیست

که یادش بکنم

سرو دل عاشق یک ناز نگاهش بکنم

تا زمین هست و زمان هست

بگویم ای دوست

تو عزیزی و

عزیزان بفدایش بکنم