کاش می شد قلب ما از یاس بود / تک تک گلبرگ آن احساس بود
پاک و سبز و ساده و بی ادعا / کاش می شد بهتر از الماس بود
کاش می شد عشق را تفسیر کرد / عاشقی را با محبت سیرکرد

به ساعت من تو تمام قرار ها را نیامده ای
کدام نصف النهار را از قلم انداخته ام؟
قرار روزهای بی قراریم!
کجای آسمان ببینمت؟ من از جستجوی زمین خسته ام.
کی چه گلی دوست
داره؟

نجار:میخک

دزد:شب بو

قصاب:گل گاو زبون

پارچه فروش:اطلسی

دندون
پزشک:مینا
و من
...
من تو رو دوست دارم ،تو زیباترین و نازترین گلی هستی که من
دوستش دارم

اگه می دونستی دستای سرد من چقدر به گرمی
دستات نیازمنده
اینقدر دست تو دماغت نمی کردی