احساس خوبی است اگر کسی دلتنگت باشد

احساس بهتری است اگر کسی عاشقت باشد

اما بهترین احساس اینه که یک نفر هیچگاه فراموشت نکند

 

ماهی شده بود باورش

اگه تور بندازن سرش

میشه عروس ماهی یا

شا ماهی میشه همسرش

آخه باورش نبود

 نگاه گرم ماهی گیر

میشه نگاه آخرش09350003543   

اگه خواستی ارزشت را نزد خداوند بدانی

نگاه کن ببین ارزش خداوند نزد تو

به هنگام گناه چقدر است09350003543

3تا  اس ام اس زیبا از خواهر خوبمون مهسا

هرگز دنبال کسی نباش

 که با اون بتونی زندگی کنی

بلکه دنبال کسی باش که بدون اون نتونی زندگی کنی

شاید آن روز که سهراب نوشت

تاشقایق هست زندگی باید کرد

خبری از دل پر درد گل یاس نداشت

باید این جور نوشت

هر گلی هم باشی

چه شقایق چه گل میخک و یاس

زندگی اجباریست

لحظه ها را گزراندیم که به خوشبختی برسیم

غافل از اینکه لحظه ها همان خوشبختی بودند(شریعتی)

 

 

 

امروز را برای بیان احساس به عزیزانت غنیمت شمار

شاید فردا احساسی باشد اما.........

عزیزی نه از دوست خوبمون پرویز

 

دو چیز هیچ وقت از یاد ادم نمی رود

1روزای خوب

2دوستای خوب

یک چیز هیچ وقت از دل ادم نمی رود

روزای خوبی که با دوستای خوب گذشت 09170004362