نرسد دست تمنا چو به دامان شما می توان چشم دلی دوخت به ایوان شما از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست نیمه جانیست در این فاصله قربان شما