خدا تنهاست قلب یکتاست عمر تکرار لحظه هاست کسی که میخونه عزیز دلهاست