سه جور قهوه داریم شیرین مثل حرفات رقیق مثل قلبت تلخ مثل دوریت این اس ام اس نیست تبریک و تسلیت هم نیست بهونست میخواد بگه کسی هست که بیادته اس ام اسهای دوست بسیار عزیزمون امید از اصفهان بگذار هر روز برایت روییای باشد در دست نه دور دست عشقی باشد در دل نه در سر و دلیلی باشد برای زندگی نه روز مرگی مجید از بهبهان