جبران خلیل جبران:دوست بدارید لیکن عشق را به زنجیر بدل نکنید

سکوت را فقط با آوازی شیرین بشکن

جبران خلیل جبران:چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری

اوبالدیا:جهان را نگه دارید، می خواهم پیاده شوم

جوجیا اوکیف:مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام. مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام

آنچه با سخاوت بدهی، به تو باز خواهد گشت


صبح روشن از شب تاریک سر می زند


بودا:زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد

بزرگمهر:چون دانستی که خدا از خاکت آفریده کردنکشی و خود رایی مکن


کاش می شد سه چیز را از کودکان یاد بگیریم: بی دلیل شاد بودن و پای کوبیدن* همیشه سرگرم کار بودن و بیهوده ننشستن* حق و خواسته خود را با تمام وجود خواستن و فریاد زدن


من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم
و به اندازه هر برق نگاهت نگران
تو به اندازه تنهایی من شاد بمان