برای زندگی فکر بکنید امّا غصه نخورید (دیل کارنگی)اشکال دنیا اینست که جاهلان مطمئن هستند و دانایان مردّد (برتراندراس)

هیچ کاربزرگی بدون اراده بزرگ میسرنیست ( بالزاک)

مانند سایه ناپایداریم و مانند خاک بی مقدار از کجا بدانیم که تا
فردا زنده خواهیم ماند ( هوراس)

آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید، شمعی روشن کنید ( کنفوسیوس)

شاید کسی رو که با تو خندیده فراموش کنی اما کسی رو که با تو

اشک ریخته هرگز

 
آن کس که به فکر فردانیست به غم فردا گرفتار می شود ( کنفوسیوس)

 

زندگی کوتاه است و راه دراز و فرصتهازود از دست می روند

هرآنچه بخواهید بدست خواهید آورد بشرطی که استقامت را

سرمایه خود قرار دهید (لافونتن)

دشمنی هیچکس را در دل راه نده، این کار تـو را همیشه

غمگین نگه می دارد

عقل دروجود ما قدرت حیرت آوری دارد پس بهتراست که فکر را

 

حاکم وجود خود قرار دهیم ( گوته)

کسی که کتاب می خواند به وقت بیش از پول احتیاج دارد


هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید

دیـدکـه همیشه وقـت کـم و کوتـاه است تنها کسی مـوفـق

می شودکـه به انتظاردیگران ننشیند

 
اندکی درنگ کن تا زودتر به نتیجه برسی ( فرانکلین)

 

پول نمیتواند برای ما دوست فراهم کند امّادشمن به تعداد بسیار

در جمع آوری دوستان، دوری از آنها و ترک آنها زیاد عجله نکن

(سولدن)


محبت هزینه ای ندارد، مهربان باشیم ( شامفور)