روزی که چترت را فراموش می کنی باران می بارد.

نان کره مالیده شده از روی کره ای اش به روی فرش سقوط می کند!

قطره رنگ همیشه سوراخی در روزنامه پیدا می کند تا بر فرش زیر آن بچکد (وتا زمانی که خشک نشده دیده هم نمی شود )

اگر در توده یا کپه ای به دنبال چیزی بگردی، چیز مورد نظر حتما در ته قرار دارد.

هیچ کاری آن طور که به نظر می رسد ساده نیست.

وقتی در ترافیک گیر کرده ای لاینی که تو در آن هستی دیرتر راه می افتد.

هر کاری بیش از آنچه فکرش را می کنی دو برابر آنچه باید وقت می برد. مگر اینکه آن کار ساده به نظر برسد که در آن صورت سه برابر وقت می گیرد.

هر چیزی که بتواند خراب شود خراب می شود آن هم در بدترین زمان ممکن.

اگر چیزی را مقاوم در برابر حماقت احمق ها بسازی احمق باهوش تری پیدا می شود و کارت را خراب می کند.

در صورتی که شانس انجام درست یک کار پنجاه-پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نود درصد است.

وسایل نقلیه اعم از اتوبوس، قطار، هواپیما و... همیشه دیرتر از موعد حرکت می کنند مگر آن که شما دیر برسید. در این صورت درست سر وقت رفته اند.

اگر به نظر می رسد همه چیزها خوب پیش می روند حتما چیزی را از قلم انداخته ای.

احتمال بد پیش رفتن کارها نسبت مستقیم با اهمیت آنها دارد.

هر وقت خودت را برای انجام دادن کاری آماده کرده ای ناچار می شوی اول کار دیگری را انجام دهی.

اشیای قیمتی اگر سقوط کنند به مکان های غیرقابل دسترس مثل کانال آب یا دستگاه زباله خرد کن (آن هم در حالی که روشن است) می افتند.

مادر همیشه راه بهتری برای انجام کارتان پیشنهاد می کند، البته بعد از اینکه کار را به سختی انجام داده باشید.

80% سؤالات امتحانات پایان ترم براساس کلاسی است که در آن غایب بوده ای.

وقتی قبل از امتحانات نکات را مرور می کنی مهمترینشان ناخوانا ترینشان است.

برگرفته از وبلاگ بهانه