پـــ نه پـــ از تو کانال کولر، اتفاقاً پهنای باندشم زیاده، قطعی می خواییپیششون؟ پـــ نه پـــ اومدم ببینم اگه این وقت شب هنوز تو مطبند، تلاش شروزیشون رو سرمشق زندگیم قرار بدم و برم!