زمانیکه مردی در حال پولیش کردن اتوموبیل جدیدش بود کودک 7 سالهاش تکه سنگی را برداشت و بر روی بدنه اتومبیل خطوطی را انداخت... مرد آنچنان عصبانی شد که دست پسرش را در دست گرفت و چند بار محکم پشت دست او زد بدون انکه به دلیل خشم متوجه شده باشد که با آچار پسرش را تنبیه نموده... در بیمارستان به سبب شکستگی های فراوان انگشت های دست پسرقطع شد وقتی که پسر چشمان اندوهناک پدرش را دید از او پرسید "پدر کی انگشتهای من در خواهند آمد....؟آن مرد آنقدر مغموم بود که هیچ نتوانست بگوید به سمت اتوموبیل برگشت وچندین بار با لگد به آن زد.حیران و سرگردان از عمل خویش روبروی اتومبیل نشسته بود و به خطوطی که پسرش روی آن انداخته بود نگاه می کرد. او نوشته بود:"دوستت دارم پدر" روز بعد آن مرد خودکشی کرد!