این بار اگر زن زیبارویی را دیدید .. هوس را زنده به گور کنید .. و خدا را شکر کنید برای خلق این زیبایی .. زیر باران اگر دختری را سوار کردید .. ... ... جای شماره به او امنیت بدهید . او را به مقصد مورد نظرش برسانید نه به مقصد مورد نظرتان .. هنگام ورود به هر مکانی .. ... با لبخند بگویید: اول شما . در تاکسی خودتان را به در بچسبانید نه به او .. بگذارید زن ایرانی وقتی مرد ایرانی را در کوچه خلوت می بیند .. احساس امنیت کند نه ترس .. بیایید فارغ از جنسیت .. کمی مرد باشید :x