دوســــتت دارم هدیه ایست که هر قلبی فــــهم گرفتنش را ندارد قیمتی دارد که هر کسی تــــوان پرداختش را ندارد جمله ی کوتاهیست که هر کسی لــــیاقت شنیدنش را ندارد مـــــن ؛ نـــبـــودنــــــت را تــــــاب مــی آورم ! رفــتـنــت را ، تـحمـــــل مــی کنم ! فــــــرامــــــوش شـــــدنـــــم را !! بــــاور مــی کــنــــم … امـــــــــــــــــــا ؛ فــــــرامــــــوش کردنــــــت ، دیــگـــر کـــــار مــــــن نـــیـــســـت …

/ 0 نظر / 16 بازدید